Kadry i płace

Cennik szczegółowy - obowiązuje od dnia 15 listopada 2020 roku

Pakiet
podstawowy

od 60 zł
netto osoba/m-c

Zakres obsługi:

 • zgłoszenie ubezpieczonych w ZUS pracowników, zleceniobiorców oraz członków ich rodzin;
 • przygotowanie umowy o pracę/umowy zlecenia;
 • wsparcie w przygotowaniu innych podstawowych dokumentów pracowniczych;
 • wsparcie w zakresie ewidencji urlopów;
 • przygotowanie informacji niezbędnych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczo-statystycznych;
 • sporządzenie świadectwa pracy;
 • naliczanie wynagrodzeń wynikających z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, zgodnie z przepisami prawa powszechnego oraz regulacjami wewnętrznymi pracodawcy;
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy związanej z chorobą i macierzyństwem;
 • naliczanie wpłat podstawowych i dodatkowych w ramach PPK;
 • rozliczanie potrąceń komorniczych;
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS;
 • przygotowanie informacji niezbędnych w czasie kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych;

Pakiet
Premium

od 80 zł
netto osoba/m-c

Zakres obsługi:

 • wsparcie w zebraniu dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników;
 • przygotowanie podstawowych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (umowa o pracę, zakres obowiązków, informacje obowiązkowe dla pracownika, oświadczenia i wnioski związane ze stosunkiem pracy)
 • zgłoszenia ubezpieczonych w ZUS oraz wprowadzanie bieżących zmian w rejestracji pracowników, zleceniobiorców oraz członków ich rodzin;
 • prowadzenie ewidencji urlopów oraz wsparcie w prowadzeniu pełnej ewidencji czasu pracy;
 • kontrola badań lekarskich oraz szkoleń w zakresie BHP i p.poż.;
 • wsparcie pracodawcy w zakresie informacyjnym związanym z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi,
 • wsparcie pracodawcy w zakresie informacyjnym związanym obowiązkiem zapewnienia bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników;
 • przygotowanie informacji niezbędnych do wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i/lub wynagrodzeniu pracownika i zleceniobiorcy;
 • przygotowanie informacji niezbędnych do spełnienia obowiązków sprawozdawczych pracodawcy (w zakresie obsługi kadrowo-płacowej);
 • sporządzenie świadectwa pracy;
 • przechowywanie dokumentacji pracowniczych;
 • naliczanie wynagrodzeń wynikających z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, zgodnie z przepisami prawa powszechnego oraz regulacjami wewnętrznymi pracodawcy;
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy związanej z chorobą i macierzyństwem;
 • prowadzenie kart wynagrodzeń;
 • naliczanie wpłat podstawowych i dodatkowych w ramach PPK;
 • rozliczanie potrąceń komorniczych;
 • rozliczenia związane z działalnością ZFŚS
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS;
 • uczestniczenie w obsłudze podczas kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych;

Pakiet
VIP

od 110 zł
netto osoba/m-c

Zakres obsługi:

 • zakładanie i kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników, w tym przechowywanie dokumentacji pracowniczej;
 • zgłoszenia ubezpieczonych w ZUS oraz wprowadzanie bieżących zmian w rejestracji dotyczących pracowników, zleceniobiorców oraz członków ich rodzin;
 • sporządzanie i ewidencja dokumentów pracowniczych związanych z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, w tym nieobecności pracowników, praca w godzinach nadliczbowych, dyżury, praca w porze nocnej;
 • nadzór nad terminami badań lekarskich, (wstępnych, okresowych, kontrolnych) oraz szkoleń BHP i p.poż., sporządzanie i przekazywanie skierowań wymaganych przepisami prawa;
 • obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych w zakresie kontroli wniosków, automatycznego obejmowania obowiązkiem PPK, rezygnacji, obowiązkowych informacji przekazywanych pracownikom/pracodawcy;
 • wsparcie w opracowaniu regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania i regulaminu ZFŚS oraz innych regulacji wewnętrznych bezpośrednio związanych z obsługą kadrowo-płacową;;
 • prowadzenie kart wynagrodzeń,
 • naliczanie wynagrodzeń wynikających z umów pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, wynagrodzeń członków zarządu, zgodnie z przepisami prawa powszechnego oraz regulacjami wewnętrznymi pracodawcy;
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy związanej z chorobą i macierzyństwem;
 • prowadzenie PPK w zakresie wyliczania wpłat, kontrolowania obniżania i podnoszenia wpłat podstawowych i dobrowolnych,
 • rozliczanie potrąceń komorniczych i współpraca w zakresie ochrony wynagrodzeń pracowniczych;
 • rozliczenia związane z działalnością ZFŚS
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownika/zleceniobiorcy;
 • sporządzanie i przesyłanie sprawozdań i raportów statystycznych;
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowo-płacowych;
 • sporządzanie i przesyłanie danych finansowych i poleceń księgowania wynagrodzeń;
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS, US, PFRON;
 • sporządzanie oraz przesyłanie do GUS sprawozdań statystycznych;
 • reprezentacja przed urzędami, instytucjami i organami, w tym również w czasie kontroli;
 • pomoc w kontroli nad bieżącym przestrzeganiem prawa, informowanie pracodawcy o zmianach przepisów dotyczących prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych i innych bezpośrednio związanych z obsługą kadrowo-płacową.;

Opłata za sporządzanie oraz przesyłanie do US deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11: 30 zł za szt

 

Usługi dodatkowe z zakresu płac:

Istnieje możliwość negocjowania usług dodatkowych z zakresu kadr i płac, nie znajdujących się w wybranym przez klienta pakiecie. W takim wypadku ceny ustalane są indywidualnie.

 

Informacje powyższe dotyczące cen świadczonych usług, służą wyłącznie do oszacowania wartości usług, a ich treść nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, nie jest też ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Szczegółowy cennik Kadr i Płac

Przekonaliśmy Cię?
Czas na Twój ruch!

NAPISZ DO NAS

BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł
ul. rtm. Witolda Pileckiego 110 lok. 75
02-781 Warszawa

Kontakt
email: biuro@brdc.pl
tel. kom.:+ 48 660 448 045
tel. kom.:+ 48 608 564 618

© brdc.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone